1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Omnicredit
  6. /
  7. Dividendele: definiție, tipuri și...
Dividendele Omnicredit

Dividendele: definiție, tipuri și reguli de impozitare

Dividendele reprezintă acea parte din profitul unei firme care se va plăti acționarilor ca urmare a investiției lor în acțiunile firmei respective, conform reglementărilor Legii nr 31/1990. Dacă atunci când au devenit acționari, investitorii au cumpărat acțiunile cu un preț variabil, în cazul unor dividende situația este constantă, acestea au aceeași valoare, care se va plăti garantat acționarilor, în cazul în care firma decide acest lucru. Astfel, există companii care sunt caracterizate printr-o profitabilitate ridicată, pe termen lung, de regulă din domeniile pharma, bancar, industria de extracție și prelucrare a petrolului, care în mod constant își răsplătesc acționarii prin acordarea de dividende anuale. Acestea sunt distribuite acționarilor,  în urma unei decizii interne adoptate de Consiliul de Administrație al firmei. Pe de altă parte, sunt și firme care pot decide să reinvească profitul obținut, în loc sa îl distribuie acționarilor sub formă de dividende.

Ce sunt dividendele?

Așadar, dividendele desemnează o parte din profitul unei firme care va fi distribuit acționarilor acesteia, fie în numerar, fie sub formă de acțiuni suplimentare. Dividendele sunt, practic, o recompensă pentru investitorii dintr-o companie și reprezintă o modalitate de a partaja succesul financiar al acesteia cu acționarii săi.

Ce este dreptul la dividende?

Dreptul la dividende semnifică pretenția unui acționar de a primi o parte din profiturile unei firme sub formă de dividende, direct proporțional cu numărul de acțiuni deținute, toți acționarii având dreptul să încaseze dividende, atunci când firma decide să le distribuie.

În mod regulat, dreptul la dividende este asociat cu o anumită dată de înregistrare, stabilită de companie, iar acționarii înregistrați la acea dată sunt eligibili să primească dividende. Așadar, acei acționari dețin acțiuni care dau dividende. Dar, totodată, unii acționari pot reinvesti dividendele înapoi în acțiuni ale companiei, în timp ce alții preferă să primească plata în numerar.

Calculul privind dividendele pe care o firmă le repartizează acționarilor sau asociaților săi, se face după decizia Adunării Generale a acționarilor sau a administratorului cu privire la suma profitului alocat pentru dividende. O firmă are posibilitatea să distribuie numai o parte din profit și restul să-l păstreze pentru investiții și dezvoltare, sau să nu distribuie deloc profit, mai ales dacă este nou-înființată.

Calendarul dividendelor

Data declarării și data ex-dividend

Data declarării și data ex-dividend sunt doi termeni semnificativi în ceea ce privește distribuirea dividendelor. Data declarării (data de înregistrare a dividendelor) desemnează momentul în care consiliul de administrație al unei companii anunță oficial intenția de a distribui dividende deținătorilor de acțiuni în compania respectivă. Pentru a avea acțiuni decontate în această zi (numite acțiuni cu dividende), acestea trebuie cumpărate cu minim două zile lucrătoare înainte.

Data ex-dividend semnifică data după care acționarii nu mai sunt eligibili să primească dividende pentru perioada respectivă de distribuire a acestora. Data ex-dividend este stabilită la o anumită perioadă înainte de data declarării, pentru a permite tranzacțiilor să se încheie înainte de distribuirea dividendelor. Acționarii care sunt înregistrați în registrele companiei până în această zi sunt considerați eligibili pentru a primi dividende.

In ce condiții are loc distribuirea dividendelor

Distribuirea dividendelor are loc în funcție de mai mulți factori, cum ar fi: performanța financiară a companiei (profitul, lichiditatea), decizia consiliului de administrație (influențată de obiectivele strategice ale companiei și nevoile de finanțare), politica de distribuire a dividendelor (referitoare la suma si frecventa de plată a dividendelor), data declarării și data ex-dividend, modalitatea de plată (numerar, acțiuni suplimentare, sau alte active). Nu se vor putea distribui dividende decât din profiturile determinate potrivit legii. Companiile stabilesc condițiile și calendarul pentru distribuirea dividendelor și anuntă public decizia lor. Plata dividendelor pentru acționarii îndreptățiți se face în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor,  dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, compania va plăti daune pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii de pe piață, sau la un nivel specific de dobândă, stabilit de companie.

Impozitarea dividendelor

Conform Codului Fiscal, obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe dividende revine firmei plătitoare de venit, odată cu plata dividendelor și se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice sau persoane fizice române. Impozitul pe dividende se declară în formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, iar regula generală referitoare la termenul de declarare este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

Impozitul pe dividende se plătește la bugetul de stat în mod similar, până la data de 25 a lunii următoare încasării dividendelor.

Reguli de impozitare pentru 2024

Dividendele se pot acorda anual sau trimestrial, începând cu anul 2018, în funcție de opțiunea firmei și de profitul disponibil spre repartizare. Impozitul pe dividende este reglementat de Codul Fiscal și se reține și se plătește la buget de către firma care repartizează dividende. Pentru anul 2024, cota de impozit pe dividende este 8%.

Calculul impozitului pe dividende și CASS

Impozitul pe dividende propriu-zis se calculează aplicându-se această cotă (8%) asupra sumei primită ca dividende, care constituie baza de calcul.

Valoarea CASS (contribuția pentru asigurările sociale de sănătate) pentru dividende în 2024 este de 10% din suma netă retrasă sub formă de dividend. CASS pe dividende se aplică și se calculează la fel, indiferent dacă persoana care a încasat dividende are statutul de salariat sau nu.

CASS la dividende în 2024 se datorează în funcție de încadrarea în plafoanele de 6, 12 si 24 de salarii minime. Actualmente, există însă o diferență față de anul 2023, referitoare la baza de calcul pentru CASS pentru dividende, introdusă prin Legea 296/2023, prin care, din totalul veniturilor care se compară cu plafoanele, se elimină veniturile din activități independente.

În consecință, în 2024, se datorează plata CASS pentru dividende doar dacă valoarea sumei nete încasate depășește suma a 6 salarii minime pe economie într-un an. Întrucât salariul minim în 2024 este de 3300 lei, se va plăti CASS pentru dividendele scoase din firmă doar dacă valoarea acestora depășește suma de 19.800 lei.

Declarația și plata impozitului pe dividende

Impozitul pe dividende se reține și se plătește la buget de către societatea care repartizează dividende. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul. Persoana fizică, care a primit dividende, are obligația să completeze declarația unică, completând capitolul II estimat, în 30 de zile de la data încasării dividendelor, iar plata efectivă o va face până în data de 25 mai a anului urmator.

Încasarea vs. reinvestirea dividendelor

Încasarea dividendelor poate avea atât avantaje, cât și dezavantaje pentru investitori sau acționari, iar acestea depind de obiectivele lor financiare și de circumstanțele individuale. Reinvestirea dividendelor semnifică utilizarea dividendelor pentru a cumpăra mai multe acțiuni ale companiei care le-a emis.

Avantajele și dezavantajele încasării dividendelor

Dintre avantajele încasării dividendelor de către acționari putem menționa : obținerea de venit pasiv, instituirea unei stări de stabilitate și siguranță financiară, participarea la succesul companiei. Ca dezavantaje ale încasării dividendelor se pot menționa : limitarea potențialului de creștere a investițiilor companiei plătitoare de dividende, obligația plății impozitului aferent dividendelor, dependența de politica de dividende a companiei, ceea ce înseamnă că dacă o companie decide să reducă sau să suspende distribuirea dividendelor, investitorii sau acționarii care se bazează pe aceste plăți pentru venitul lor pasiv pot fi afectați.

Reinvestiția dividendelor pentru creșterea afacerii

Reinvestiția dividendelor pentru creșterea afacerii poate fi o practică eficientă pentru companii, fiind stabilită în directă corelație cu strategia și obiectivele pe termen lung ale companiei, precum și în funcție de impactul financiar și operational al acestei practici. Reinvestirea dividendelor se realizează dacă compania identifică oportunități atractive de investiții, dorește să-și crească valoarea pe termen lung, să finanțeze proiecte specifice sau să reducă datoriile, să își mențină flexibilitatea financiară sau să se adapteze la schimbările pieței.

Cum să-ți permiți să distribui mai multe dividende

Distribuirea mai multor dividende poate fi un obiectiv esențial pentru companii, dar este important ca aceasta să se realizeze într-un mod sustenabil și responsabil, pentru a nu afecta stabilitatea și creșterea pe termen lung a afacerii. În principal, pentru a fi posibilă distribuirea mai multor dividende, este necesară o buna profitabilitate a companiei, precum și existența un cash-flow sănătos pentru a permite plata efectivă a dividendelor către acționari.

Strategii de creștere a profitului

Ca strategii de creștere a profitului putem menționa : îmbunătățiri ale performanței operaționale, eficientizarea capitalului și gestionarea prudentă a resurselor financiare. În mod concret, se poate acționa pentru : creșterea vânzărilor, reducerea costurilor, dezvoltarea de noi produse și servicii care să atragă noi clienți și să genereze venituri suplimentare, eficientizarea utilizării capitalului pentru creșterea fluxului de numerar disponibil alocat distribuirii de dividende, identificarea și reducerea cheltuielilor inutile. 

Administrarea eficientă a cash flow-ului

Prin administrarea eficientă a cash-flow-ului se poate îmbunătăți lichiditatea și stabilitatea financiară a unei companii. Administrarea eficientă a cash-flow-ului se poate realiza prin monitorizare atentă, reducerea timpului între momentul facturării și încasarea efectivă a banilor, reducerea cheltuielilor neesențiale, reducerea stocurilor inactive, menținerea unei rezerve de numerar, utilizarea unor  instrumente software de gestiune a cash-flow-ului. 

Citeste mai multe detalii despre Cash Flow aici!

Aspecte legale și fiscale ale dividendelor

Cand are loc prescrierea dividendelor?

Prescrierea dividendelor se referă la momentul în care dreptul unui acționar de a primi dividende expiră din cauza trecerii unei anumite perioade de timp. Prescrierea este reglementată fie de legislația fiscală, fie de politica companiei, fie de notificările sau comunicările emise de companie. De aceea, se impune ca acționarii să se informeze periodic despre statutul acțiunilor proprii deținute, atât în raport cu data de declarare, cât și în raport cu data ex-dividend.

Dividende pentru SRL-uri și PFA-uri

Ce sunt dividendele intr-un SRL? Practic, se aplică aceeași semnificație ca în orice entitate economică. SRL-urile pot realiza distribuire de dividende din profitul realizat, conform deciziilor adunării generale a acționarilor, proporțional cu participarea fiecărui asociat la capitalul social al SRL-ului. Dividendele într-un SRL pot fi ridicate în proporție de 100% dacă un SRL are un singur acționar, asigurându-se respectarea prevederilor fiscale de plată a impozitului și a CASS.

PFA-urile (persoane fizice autorizate) nu distribuie dividende, deoarece nu sunt structuri legale similare cu societățile comerciale, cum ar fi SRL-urile. În schimb, veniturile realizate de un PFA sunt impozitate conform regulilor impuse de codul fiscal pentru veniturile obținute de persoane fizice, iar impozitul poate varia în funcție de natura și cuantumul veniturilor.

Află care dintre cele doua entități este mai profitabilă in 2024!

Specificul distribuirii dividendelor în diferite tipuri de entități

Fiecare tip de entitate economică are propriile sale reguli și proceduri de distribuire a dividendelor, iar toate acestea sunt reglementate de legislația financiară națională. Astfel, SRL-urile și SA-urile (societățile pe acțiuni) distribuie dividende, conform deciziilor adunării generale a acționarilor, proporțional cu participarea acționarilor la capitalul social. PFA și II (întreprinderi individuale) nu distribuie dividende, deoarece nu sunt structuri legale similare cu societățile comerciale.

Instrumente și resurse pentru gestionarea dividendelor

Pentru gestionarea eficientă a dividendelor se pot folosi platforme de tranzacționare online, software de gestionare a portofoliului de dividende, site-uri financiare și platforme de informare, baze de date și servicii de cercetare, și, de asemenea, consultanți financiari și contabili.

Unde poți accesa un calculator de dividende?

Există mai multe site-uri web specializate și aplicații mobile care oferă calculatoare de dividende. Acestea pot fi de ajutor în estimarea sumelor primite ca dividende pentru acțiunile investite într-o anumită companie. Putem menționa în acest sens aplicațiile mobile din App Store sau Google Play, precum și site-urile Yahoo Finance, Dividend.com etc.

Concluzie

Dividendele pot constitui soluții financiare eficiente pentru a servi ca sursă pentru viitoare investiții sau pentru finanțarea nevoilor proprii de consum.

Omnicredit are solutiile financiare ideale pentru compania ta!

ELISA RUSU, CEO & Board Member OMNICREDIT, are o experienta de peste 20 de ani in sectorul financiar bancar, experienta dobandita in cadrul celor mai mari banci din Romania, una dintre ele fiind Banca Transilvania, unde a implementat si a coordonat directia de factoring, pe o perioada de circa 9 ani.

Increzatoare in fortele proprii, gratie experientei dobandite si pentru ca ii plac provocarile, Elisa Rusu s-a hotarat sa intre in anteprenoriat impreuna cu un fond de Investitii, dezvoltand de la zero un proiect inovator, lansand astfel pentru prima data in Romania, o platforma fintech, ce oferă solutii de factoring şi microfinantare online, adresata in mod special micilor anteprenori.

Intelegand ca aceasta zona era foarte putin deservita in cadrul bancilor, fiind totodata o zona destul de permisiva, Elisa Rusu dezvolta si conduce cu succes fintech-ul OMNICREDIT, prin intermediul caruia a finantat pana astazi sute de clienti, venind in intampinarea acestora cu diferite tipuri de produse de finantare personalizate, pentru a le putea acoperi toate nevoile financiare.

Traiectoria profesionala a Elisei Rusu a fost de la bun inceput progresiva, absolvind Facultatea de Relatii Economice Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, urmata de un MBA cu specializare in Management Financiar-Bancar, care i-a deschis drumul spre evolutia carierei ulterioare.

Si-a propus de-a lungul timpului sa sustina si sa fie alaturi de micii antreprenori, participand in calitate de Mentor la diverse programe de instruire si cursuri educationale, despre factoring si organizare financiara.

A luat deseori parte la interviuri valoroase, in calitate de invitat la diverse emisiuni TV, sustinand sprijinul neconditionat oferit afacerilor mici si mijlocii, prin solutii de finantare flexibile si fara birocratie.

Articole pe blog